IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Nabídka služeb

pENB

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 148/2007Sb.

Hodnocení energetické náročnosti budov - průkaz ENB (nezbytné vyhodnotit již ve fázi studie objektu při rozhodování parametrech obálky budovy a volbě konceptu zařízení TZB; podrobné vyhodnocení v závěru projektu )
Poznámka: Níže uvedené texty převzaty z odborného časopisu stavebnictví 01/09 - Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ).
Ve které fázi projektu je vhodné začít s výpočtem energetické náročnosti navrhované budovy?
Vzhledem k tomu, že v počátečním období budou výsledky výpočtu energetické náročnosti mnohdy překvapivé, je vhodné provést základní výpočet co nejdříve - nejlépe ve fázi architektonické studie, kdy je známo hmotové řešení budovy, stavební program a vytváří se koncepce energetických systémů. V této fázi je možné vcelku snadno na základě předběžného výpočtu energetické náročnosti vnést do návrhu zpětnou vazbu a návrh budovy a jejího technického zařízení optimalizovat, S postupujícími stupni projektové dokumentace se snižuje možnost účinného zásahu do posuzovaného řešení, vedoucí ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Patrně velmi nepříjemné situace mohou nastat, kdy bude energetický expert požádán o zpracování průkazu energetické náročnosti budovy na hotovou projektovou dokumentaci a posuzované řešení nevyhoví, což může vést k výrazným změnám v projektovém řešen.

Co je to energetická náročnost budovy?
Původ je v anglickém termínu „energy performance of buildings", doslovně přeloženo jako energetické chování budovy. Ve smyslu směrnice 2002/91 EC vyjadřuje množství energie skutečně spotřebované nebo odhadované pro splnění potřeb spojených se standardizovaným užíváním budovy, což zahrnuje vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání a osvětlení. Přesná definice energetické náročnosti pro české podmínky je uvedena v zákoně 406/2000 Sb. § 2 písm. f).
Žádné komentáře
 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com