IPV - Ing. Petr Vostal - ENERGETIKA STAVEB

Energetický expert MPO č. 0607, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108 - Energetika staveb, Tepelná technika, Nízkoenergetické domy, Typové domy

Nabídka služeb

Tepelná technika

Tepelně technické posudky konstrukcí, Ověření splnění normových tepelně technických požadavků na budovy jako podklad průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 148/2007Sb.

Ověření splnění normových tepelně technických požadavků na budovy jako podklad průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 148/2007Sb.:
Tepelně technické vlastnosti budovy (Požadavek podle § 6a Zákona )
1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně
takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí
kondenzaci vodní páry.
2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný
součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla.
3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry
nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po
dobu předpokládané životnosti.
4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou
nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště
budovy jsou témeř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou
průvzdušností obvodového pláště.
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty,
zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu.
6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i
letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání.
7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla
obvodového pláště Uem


Area
- Program AREA 2008 je určen pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů) z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry. Dle revidované ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007Sb.

Teplo - Program TEPLO 2008 je určen pro základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce o maximálně deseti vrstvách.Dle revidované ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007Sb.

Protech
- hodnocení energetické náročnosti budov
  • TZ - Tepelné ztráty
  • TOB - Tepelná ochrana budov
  • Modul Obálka budovy, stabilita místností a zisky
  • TV - Tepelný výkon podle ČSN EN 12831
  • modul ENB – Energetická náročnost budov - pENB
  • Tepelná zátěž - modul k výpočtu tepelných zisků z oslunění podle ČSN 73 0548

NKN - NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ - verze 2.06 - 2. 2. 2009
aktuální verze, který je určen k vystavení průkazu energetické náročnosti budovy v souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb. v pozdějším znění a související prováděcí vyhlášky k §6a tohoto zákona, vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Celoevropsky nejpoužívanější nástroj pro návrh pasivních domů je teď dostupný v češtině. Jednoduché ovládání umožňuje architektům a projektantům spolehlivě vypočítat energetickou bilanci a optimalizovat své návrhy.

Louisa
Program LOUISA 4 je aktualizací poslední verze programu, která byla zpracována v souladu s dnes již neplatnou vyhláškou 2'91/201 Sb. na stávající vyhlášku 148/2007 Sb. Bohuřel výpočet Průkazu energetické náročnosti budovy je příliš složitý pro laické provedení a proto byl výpočet zjednodušen tak, aby poskytoval u běžných budov (rodinné domy, bytové domy apod.) relevantní výsledky. Bohužel zadávání se však řídí mnoha různými koeficienty, které není možné v rámci programu vysvětlit a tak je program připraven sloužit pro ORIENTAČNÍ výpočty laické veřejnosti Energetického štítku obálky a velmi přibližný výpočet Průkazu energetické náročnosti budovy. Pro předložení Stavebnímu úřadu či komukoliv jinému musí být výpočty překontrolovány a případně upraveny. Upozorňuji například na dobu vytápění, kde jsme, po verifikaci výpočtového postupu tak, aby odpovídal obvyklým skutečnostem nastavili obvyklou dobu vytápění 16 hodin, avšak pro hodnocení budov musí být nastaveno 24 hodin.

HESTIA 5 VIVID
Žádné komentáře
 
Zpracoval: IPV, Kontakt: ing.petr.vostal@vostal.com